Joukossa mikä hyvänsä tiivistyy

Sanonta ”Joukossa tyhmyys tiivistyy” viittaa ihmisten taipumukseen tehdä porukan mukana asioita, joita he eivät yksin tekisi. Ryhmässä ei kuitenkaan tiivisty ainoastaan riskinottokyky – siis tyhmyyksien tekeminen – vaan sopivien olosuhteiden vallitessa mikä hyvänsä taipumus tai näkemys.

Ilmiö tunnetaan nimellä ryhmäpolarisaatio. Jos ryhmän jäsenten enemmistö on alun perin taipuvaista riskinottoon, ryhmäkeskustelun seurauksena riskinottohalukkuus kasvaa. Jos taas porukan jäsenet ovat alun perin varovaisia, ryhmä päätyy todennäköisesti suosimaan varovaisempaa linjaa kuin sen yksittäiset jäsenet olisivat keskimäärin suosineet.

Näkemysten vahvistuminen ei johdu ainoastaan – tai ehkä edes pääosin – ryhmän jäsenten halusta kuulua joukkoon tai miellyttää porukan enemmistöä. Mielipiteet polarisoituvat ryhmässä myös rationaalisesti täysin järkevistä ja loogisista (vaikkakin vinoutuneeseen aineistoon perustuvista) syistä.

Kun olemme muodostaneet jostakin asiasta mielipiteemme, meillä on taipumus kiinnittää enemmän huomiota mielipidettämme tukevaan kuin sen kanssa ristiriitaiseen tietoon (ilmiö tunnetaan nimellä vahvistusharha). Meillä on myös taipumus tuoda muiden kanssa keskustellessamme esiin ennemmin asioita, jotka puoltavat näkemyksiämme.

Kun jokainen ryhmän jäsen tulee näin tuoneeksi ryhmäkeskustelussa esiin pääosin omaa näkemystään tukevia argumentteja, ryhmän enemmistön kannan mukaista todistusaineistoa on lopulta pöydällä huomattavasti enemmän kuin muita näkemyksiä tukevaa materiaalia.

Alun perin epävarman on näin helpompi valita puolensa, ja alun perin toista mieltä ollutkin saattaa alkaa epäillä näkemystään. Ja jos joku sattui olemaan jo ennen keskustelua kallistunut enemmistön kannalle – kuten porukan enemmistö tietysti jo määritelmän mukaisesti oli – hän on saanut ryhmäkeskustelun tuloksena lukuisia uusia syitä olla entistä painokkaammin samaa mieltä.

Onko joukon näkemys sitten huonompi kuin sen yksittäisten jäsenten? Riippuu tietysti siitä, polarisoituuko ryhmän mielipide lopputuloksen (mikä se sitten onkaan) kannalta hyödylliseen vai haitalliseen suuntaan. Lähtökohtaisesti polarisoitumisilmiö on kuitenkin vääristymä, joka heikentää ryhmän ja ryhmäläisten kykyä monipuoliseen pohdintaan ja erilaisten puolesta- ja vastaan-argumenttien tasapainoiseen punnintaan.

Polarisaatio on luonnollisesti voimakkaampaa näkemystensä suhteen homogeenisissä kuin heterogeenisissä ryhmissä.

Jos ryhmän jäsenten alkuperäiset mielipiteet hajaantuvat jokaiseen ilmansuuntaan, riski argumenttien yksipuolistumiseen (kuten moniin muihinkin ryhmäilmiöihin) on huomattavasti pienempi.

Vaikka itsemme kaltaiset ihmiset vetävät meitä puoleensa magneetin lailla, heidän seurassaan hengailua kannattaisi kollektiivisen päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukyvyn nimissä toisinaan rajoittaa.